Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Reklamované zboží:

Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

Prodávající:

Dušan Červenec

Postranní 220/1

747 94 Děhylov

IČ: 11542985

DIČ: CZ5706202007

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně v provozovně prodávajícího na adrese: KOLSPORT, Porubská 151/13, 747 94 Děhylov

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________